TEL: +86-512-36690452 Email: rosa@bakersfield.com.cn

Search
exhibition
juH > exhibition > 'a ghIH

cake wejwa' buv

bba Bakery Tools co., Ltd | Updated: Mar 28, 2016

Hap 'u' DuD method lIS lo' waw' cake 'ej laH buv ghor paste bang vaj wej categories broad.

① batter-Segh cake: DanoHmeH batter tun tissue, lubricate 'ej batter vo' DuD jejlaw' leavening 'angbogh Da lIng nIvbogh merging vIH QaH grease amount porghDaj moH ghot tu'lu'. mej 60 vatlhvI' nuqDaq jIHaw', flour. cream cakes, puddings, Sa' pum vaj category cakes.

cake Segh foam ②: 'elbogh tlhol Hap 'u' QImmey chenchu'wI''e' vay' Sub ror Sev. nuqDaq jIHaw'. lo' HoS QImmey, proteins denaturation 'ej pa' cake DuD vIH 'ej batter leavened meQmo'. laH wav vaj Vas proteins (such as boQqa'pu' Soj cake), 'ej naQ QImmey sponge (such as sponge cakes) lo' according to QImmey protein.

③ chiffon Segh cakes: Segh DuD 'ej foam batter batter cha', nIm foam Segh DIvI' choH.

chopmeH: cake lo'laHghach

veb: Qo'

bba Bakery Tools co., Ltd